History of the School


Donate

ประวัติโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิรธรรมปทีป

วัดวชิรธรรมปทีป ได้เปิดดำเนินการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์พอสรุปได้ดังนี้

1. เพื่อสอนภาษาไทยให้แก่กุลบุตรกุลธิดาของคนไทย

2. เพื่ออบรมสั่งสอนวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยแก่เด็กและเยาวชน

3. เพื่อให้การศึกษาพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน

4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคนไทยด้วยกัน

5. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

วิชาที่เปิดสอนได้แก่ ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ไทย และวิชาพระพุทธศาสนา ในปีการศึกษาแรกมีนักเรียน 55 คน ครูอาสาสมัคร 15 คน

สำหรับคณะครูที่ทำการสอนนั้น ทางวัดได้รับกุศลศรัทธานุเคราะห์จากคณะครูอาสาสมัคร ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้เสียสละเวลามาช่วยงานด้านการสอนภาษาไทยให้กับลูกหลานของคนไทยที่เติบโตในต่างแดน รวมถึงชาวอเมริกันที่มีความความใฝ่รู้ในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ในส่วนของดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยนั้น เริ่มแรกทีเดียว ทางวัดได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูอาสา ที่มีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ได้มาช่วยถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางดนตรี และนาฏศิลป์ไทยให้กับลูกศิษย์ตัวน้อย ๆ ณ วัดวชิรธรรมปทีปแห่งนี้

จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2534 ทางวัดวชิรธรรมปทีป ได้เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทางโครงการได้จัดส่งบัณฑิตอาสาสมัครมาเป็นครูสอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยประจำการเวลา 1 ปี โดยทางวัดรับภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาหาร ที่พัก และดูแลความสะดวกในด้านปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ

นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย มีความรู้ความสามารถในทางดนตรีและนาฏศิลป์ในระดับที่ดี โดยรับเชิญให้ไปทำการแสดงในวาระสำคัญต่าง ๆ อยู่เสมอ อันเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ให้ขจรขยายไปในดินแดนแห่งเสรีภาพอย่างน่าภาคภูมิใจ