Dhamma Exam 2015


Donate

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 พระเดชพระคุณพระบวรรังษี ตัวแทนแม่กองธรรมสนามหลวง และคณะ มาเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มีผู้เข้าสอบพอสมควร ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณฯ ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอกได้ในปีการศึกษา 2556 ด้วย 
ขอแสดงความยินดีและอนุโมทนากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
คณะสงฆ์วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก