7 Days Meditation


Donate

งานปฏิบัติธรรมประจำ พุทธศักราช 2558 นี้ จะปฏิบัติธรรม ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 (7 วัน) ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลอง ไอส์แลนด์ โดยมีพระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท) พระวิปัสสนาจารย์จากประเทศไทยนำปฏิบัติและแสดงธรรม วันแรกมีนักปฏิบัติธรรมมาร่วมทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 40 กว่าท่าน กิจกรรมมีดังนี้ คือ ลงทะเบียน ทำวัตรสวดมนต์ สมาทานศีล 8 ขึ้นพระกรรมฐาน ทำวัตรเช้า-เย็น ฟังพระธรรมเทศนา และสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ คือ "ปิดวาจาพิจารณาตน"

ญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะสร้างมหาบุญบารมี คือ การเจริญเมตตาภาวนา ซึ่งถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ขอเชิญมาปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ตั้งแต่วันนี้ โดยท่านจะมาพักที่วัดหรือจะปฏิบัติธรรมกี่วันก็ได้ หรือจะมาร่วมถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุและเหล่าโยคีนักปฏิบัติธรรมก็ได้ตามศรัทธา

ขออำนาจมหาบุญบารมีในครั้งนี้ จงส่งผลให้ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย จงรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้า ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน โดยทั่วกันเทอญฯ และขออำนาจแห่งมหาบุญทานบารมี ที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมบริจาคอาหารคาว-หวาน จตุปัจจัย หรือมาช่วยด้านไวยาวัจจมัย คือ ช่วยด้านแรงงาน จงส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ ไร้ทุกข์ ไร้โศก ไร้โรคาพยาธิ มีความปรารถนาสิ่งใด ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จสมหวังทุกประการ เทอญฯ

ขออนุโมทนาสาธุ
คณะสงฆ์ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก