กำหนดสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ


Donate

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลอง ไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก

1.      วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการวัด และอุบาสกอุบาสิกาวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก

2.      วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 คุณทองพูน-คุณจิมมี่ คาร์ล คุณจินตนา แก้วเก้า

3.      วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 คณะผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิรธรรมปทีป เริ่มพิธีเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

4.      วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 คุณหม่อมธิดา คุณดวงเดือน-คุณเจมส์ ฮิวส์และครอบครัว

5.      วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 คุณสายฝน นำสินวิเชษฐาชัย และครอบครัว ร้านอาหารพญาไท

6.      วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะเด็กวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก

7.      วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 คุณสรสิทธิ์-คุณมณี ทับทิม คุณรุจิรา-คุณนิคม โสมภีร์ คุณสมบูรณ์-คุณวรรณาพร วงศ์ทางสวัสดิ์ คุณสุภาพร-คุณจรูญ พูนวงศ์ประเสริฐ คุณวารุณี จินดา คุณสุวรรณี แบล็ค  คุณวิชิต-คุณกษมา สุศิละ พญ.บุญศรี-Dr. J. Yu  คุณสุรัตน์ โภคทรัพย์    คุณสาลี่ ทองแตง

8.      วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 คุณณัฎฐา เคนโยธาและครอบครัว

9.      วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 คุณธนิต-คุณเอมอร-คุณอรนิต ศิริอ่อน สมาคมไทยอีสานแห่งนครนิวยอร์ก คุณไพบูลย์-คุณวรรณี พานิชยการ คุณสุชาติ-คุณศรีประไพ เจริญจิต

10. วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 สมาคมปักษ์ใต้ นำโดย คุณกัลยา พารากัส นายกสมาคมฯ

11. วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 คุณประภัสสรา ปัตตพงศ์และครอบครัว ร้านอาหารไทยโกเมท คุณรุ่งอรุณ แซ่ลิ้ม คุณสุนิสา มิตรใหม่

12. วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 คุณวรรณชัย-คุณอมรรัตน์ ชาวตลาดและเพื่อนๆ

13. วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559

14. วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559

15. วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 คุณปุ๊ก และครอบครัว คุณยุพา แทน

16. วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 คุณแม่ปรียา-คุณอรพิน กาญจนาคม และญาติมิตร เวลา 15.00 น.

17. วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 คุณแม่ชื่น เที่ยงธรรม คุณสุรัติ-คุณสายัน-คุณเจมส์ คำแหง คุณพริ้มพร ตรังคะลักขี คุณชนุตนันท์ คุณนพดล-คุณสุทธิดาวดี โภชนะคง คุณสุกัญญา มาดามา(หลังงานกฐิน)

18. วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 คุณกนิษฐา-คุณสิทธิพร ศศิธร และครอบครัว

19. วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559

20. วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559

21. วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559

22. วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

23. วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559

24. วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559

25. วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 คุณกนิษฐา-คุณสิทธิพร ศศิธร และครอบครัว

26. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ครอบครัวบัวหิรัญ ครอบครัว Malak  ร้านอาหารบัว

27. วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559

28. วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559

29. วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

30. วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

31. วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 คุณสุพัฒน์-คุณพรชุดา อินฟ้าแสง

เวลา 18.00 น. ถึง 19.00 น. ทำวัตรเย็น สวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา
เวลา 19.00 น. ถึง 20.00 น. ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

          หรือแจ้งเวลาที่สะดวกในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมได้ทุกวัน

 

เจ้าภาพดอกไม้บูชาพระและหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

คุณดวงเดือน-คุณเจมส์ ฮิวส์และครอบครัว $140

คุณสุภาพร-คุณจรูญ พูนวงศ์ประเสริฐและครอบครัว $100

คุณเคน-คุณจอย-คุณอิตัล เกียรติกุล $100

นพ.มาร์ค-คุณยุพา-น้องแอมมารีน แทน $30