เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก


Donateขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลอง ไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก

- - - - -

กัณฑ์ที่ 1 ทศพร 19 พระคาถา เจ้าภาพ คุณโกสินทร์ ศิลปสิทธิ์และครอบครัว

กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์ 134 พระคาถา เจ้าภาพ สมาคมปักษ์ใต้

กัณฑ์ที่ 3 ทาน 209 พระคาถา เจ้าภาพ คุณสุนันท์-คุณสุพิน ใยบัวเทศและครอบครัว

กัณฑ์ที่ 4 วนปเวสน์ 57 พระคาถา เจ้าภาพ คุณอมรา โรจนกิจ คุณวิไลพรรณ-คุณสุชาติ พงศ์ศรีโรจน์และคณะ

กัณฑ์ที่ 5 ชูชก 79 พระคาถา เจ้าภาพ สมาคมพยาบาล

กัณฑ์ที่ 6 จุลพน 35 พระคาถา เจ้าภาพ สมาคมชาวเหนือ

กัณฑ์ที่ 7 มหาพน 80 พระคาถา เจ้าภาพ คุณสุรัติ-คุณสายัน-คุณเจมส์ คำแหง

กัณฑ์ที่ 8 กุมาร 101 พระคาถา เจ้าภาพ คณะผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนภาคฤดูร้อน

กัณฑ์ที่ 9 มัทรี 90 พระคาถา คุณประกาย-คุณสมเกียรติ วงศ์วรโชติและครอบครัว

กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ 43 พระคาถา เจ้าภาพ คุณมณี-คุณสรสิทธิ์ ทับทิม คุณรุจิรา-คุณนิคม โสมภีร์ คุณวารุณี จินดา

กัณฑ์ที่ 11 มหาราช 69 พระคาถา เจ้าภาพ สมาคมไทยอีสานแห่งนิวยอร์ก

กัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์ 36 พระคาถา เจ้าภาพ พระครูปลัดสุกิจ สุจิตฺโต คุณวัลลภา-คุณณรงค์ รุจิระกานนท์

กัณฑ์ที่ 13 นคร 48 พระคาถา เจ้าภาพ คุณไพลิน คำสิริและคณะ